onsdag 28 oktober 2015

Myndighetsbrott

denna länk kan man läsa att man på Migrationsverket avser hålla det hemligt var man avser förlägga “flyktingförläggningar”. Men nu finns ett stort problem; Migrationsverkets dokument och beslut är offentlig handling. Alltså inget man avsiktligen kan hemlighålla. Man har givetvis ingen som helst rätt att kräva att informationen ska publiceras på internet eller annorstädes. Men att avsiktligen vägra lämna ut information är ett brott. Statliga verk måste tillhandahålla denna information till den eller de medborgare som vill ha den.

“Som ett steg i säkerhetsarbetet kring asylboenden har Migrationsverket nu fattat beslut om att sekretessbelägga sina förteckningar över både planerade och redan etablerade asylboenden.

– Det ska inte vara möjligt att få ut en fullständig lista på adresser till asylboenden, säger Mikael Ribbenvik. Uppgifterna kommer ändå att finnas tillgängliga lokalt, men även det kan förändras.”, kan man läsa i artikeln.

Vi har en lag och den måste man följa. Det gäller även Migrationsverket, oavsett ”hotbilder” eller annat. Man kan ev. även anföra att om en myndighet avsiktligt försöker förhindra medborgarna att komma åt information är detta ett brott.

Logiken i lagen är att en myndighet betalas av skattepengar, och det är tjänstemän som gör arbeten där betalat av skattepengar. Det kan och får inte vara någon form av smusselverksamhet eller hemlighållanden av vilka skäl det vara må. Migrationsverket har definitivt inte mandat att själva bestämma vilka uppgifter de vill göra tillgängliga för medborgarna.

Om en komplett lista finns för placering av befintliga och planerade flyktingförläggningar finns är man skyldig att lämna ut den. Det är direkt oförenligt med demokrati att ha statliga myndigheter som bedriver verksamheter som man döljer för medborgarna.

Du som läser detta ska dock veta att jag hyser ingen som helst sympati med de idioter som eldar upp flyktingförläggningar. Det är inte problemet.

Problemet ligger på en mycket högre och politisk nivå. Statliga myndigheter ska utföra de uppgifter som åläggs dem, baserat på riksdagens beslut och de generella instruktioner man har. De har ingen som helst rätt att hemlighålla uppgifter medborgarna vill ha eller specifikt efterfrågar. Så för att svara hr. Ribbenvik; detta är ett direkt brott. Finns en komplett lista över var man har eller planerar uppföra flyktingförläggningar är det migrationsverkets förbaskade plikt att tillhandahålla denna till den eller de som önskar.

Vi vet redan att kommunerna smusslar och publicerar så lite man kan, när det gäller flyktingförläggningar vilket är rent odemokratiskt. Det är dock inte olagligt så länge man inte pratar om resp. kommuns tjänstemän. Men att ett statligt verk inte talar om vad man håller på med i synnerhet som man snart har mandat att tvinga flyktingar till kommuner, är definitivt ett lagbrott. Egentligen, och som jag redan påtalat, är det ett brott mot grundlagens första paragraf att migrationsverket får rätt att allokera ”flyktingar” till kommuner.

Inga kommentarer: