onsdag 29 juni 2011

Finskt förvaltningsområde?

I Östhammars kommun har man givetvis haft kontakter med Åland och Finland sedan och under århundraden. Finland har under flera hundra år tillhört Sverige, och en stor del av befolkningen i Finland pratar svenska.
Vidare är det ju så att i Sverige har vi haft en arbetskraftsinvandring efter kriget från Finland. Dessa personer är idag svenskar och har assimilerats i det svenska samhället till fullo, och utan problem.


Ok, nu kommer nästa steg, och det är ordet "förvaltningsområde", det är enligt min svenska ett område som ägs av någon, men förvaltas, d.v.s. ansvaras för av någon annan. Givetvis med ägarens instruktioner och enligt densammes direktiv och premisser. Kanske som de kolonier stormakterna hade under tidigare sekel.


Så här har vi en bild från en lokal informationstidning i Östhammars kommun:
Här kan vi alltså läsa att Östhammar är ett finskt förvaltningsområde, alltså ägs av Finland men förvaltas av någon annan, oklart vem eller vilka. Alltså, har givetvis finska personer rätt att ha exakt samma service som svenska medborgare i Östhammar, beträffande språk, blanketter m.m. En ren självklarhet eftersom Östhammar tillhör Finland.
Men det handlar alltså inte bara om personer som inte pratar svenska, trots att de sannolikt bott i Östhammar kanske 40-50år, utan även de som har "någon slags anknytning till finskan", och inte kan ett ord. Finskan ska tydligen ta över som officiellt språk i kommunen, vilket är logiskt om Östhammar tillhör Finland.

Så min enkla fråga är - vad håller man på med? Det är inte första april, och annonstexten finns givetvis både på svenska och finska. Sverige sålde tydligen Östhammar till Finland januari 2010, men det hade ju varit kul med lite information därom, och vidare var det inga planer som Östhammars politiker talat, eller informerat om. Så varför hade man svenska riksdagsval hösten 2010, betalar svensk skatt o.s.v. om nu Östhammar tillhör Finland?

tisdag 28 juni 2011

Koranen eller "Mein Kampf" - vad är skillnaden?


 Alla muslimer är inte extremister - självklart är det så. Men det finns en mycket liten del av dem som är det. Varför nu en muslim är extremist vet jag inte, men ett problem är ju att i koranen uppmanas muslimer att mörda alla otrogna. Man kan ju därför inte säga att extremisterna inte är rättroende muslimer – de gör som koranen föreskriver. Sedan finns det givetvis en hel skala med muslimer, allt från de mest militanta extremisterna till de som är fullt anpassade till, och fungerar i ett modernt västerländskt samhälle. Det finns alltså, och följaktligen en motsvarande skala med problem där de mest extrema muslimerna är terrorister, emedan de mest sekulariserade inte ställer till något och fungerar säkert utomordentligt i Sverige.
Av denna anledning är det viktigt all lägga en solkar nivå beträffande vad som är accepterbart i detta land.  I detta land gäller svensk kultur och svensk lag, och ska så förbli, och koranen går i många stycken direkt emot svensk lag, svenska sedvänjor och kultur. Jag nämnde att koranen uppmanar till mord på icke troende, och jag har skrivit om det tidigare. Men det finns massor med andra punkter där koranen direkt emotsäger svensk lag. Det mest idiotiska är att det finns de som menar att bara för att det finns många muslimer i detta land ska för dessa inrättas speciella shariadomstolar som skulle döma muslimer efter en annan lag än den svenska. Man tänker sig alltså att muslimer skulle omfattas av en annan lagstiftning än den svenska och dessa två lagstiftningar skulle fungera parallellt. Alltså, kan vi ta följande exempel: Om en muslim mördar en otrogen svensk, är detta inget brott enligt koranen, och kan inte heller vara så i en shariadomstol. Men om en svensk mördar en muslim är det ett brott som bestraffas hårt i en svensk domstol, med minst 10 års fängelse.
Hur man än vrider på problemet uppstår det nya problem, och det är helt enkelt så att man måste ha endast en lagstiftning i ett land och inget annat ska tolereras.

Därför blir problemet ganska enkelt. Det finns massor med muslimer som kommit till detta land, och de måste anpassa sig till de regler och normer som gäller här. Gör de inte det har de ingenting i detta land att göra, och kan flytta till valfritt muslimskt land. Det ska inte finns någon acceptans för eller anpassning till ett dyft som har med muslimsk tro att göra, i synnerhet inte om svenskar blir lidande av detta. Det ska inte betalas ett öre till muslimska friskolor, koranen ska förbjudas eftersom den uppmanar till direkta lagbrott, och är milsvid från vad som gäller i ett modernt västerländskt samhälle.

Gert Wilders har jämfört koranen med Hitlers ”Mein Kampf”, och Maos ”Lilla röda”. För detta har han fått stå till svars i en rättegång. För detta, och sina åsikter är han sannolikt ett objekt för mord från muslimerna, och vi har sett tidigare mord från muslimer på Theo van Gogh och Pim Forteyn. Men jag frågar mig vad skillnaden är mellan koranen och Hitlers ”Mein Kampf” och Maos ”Lilla Röda”. Den förstnämnda är en ”religion” och får inte ifrågasättas, trots att den är skriven på 600-talet, emedan de två senare är skrivna ca 1400 år senare. Det finns faktiskt ingen skillnad mellan religion och politisk tro, och att acceptera koranen är att även acceptera rent nazistiska/rasistiska publikationer för spridning, och att uppmana mord på oliktänkande. Det gör nazister, kommunister och muslimer.

Svenska politiker! Det är dags att sätta ner foten, att i förbjuda koranen generellt, och det finns ingen som helst principskillnad mellan politiska deklarationer och religiösa skrifter. Svensk lag står över svenska kyrkan, bibeln, muslimer, över koranen, och eftersom den sistnämnda uppmanar till mord ska den förbjudas omedelbart. Det är inte tillåtet enligt svensk lag, vidare har vi synen på kvinnor och på sexuellt avvikande grupper som definitivt inte hör hemma i Sverige 2011. De som valt att fly till, eller att flytta till detta land ska anpassa sig till den lagstiftning och de normer vi svenskar stipulerar. Som sagt, passar inte det må de förpassa sig till annat valfritt land. Vi svenskar ska inte behöva ändra vår lagstiftning, i världen äldsta land, för att håglösa politiker (läs hela sjuklövern), inte har en klar bild av verkligheten.

söndag 26 juni 2011

Lemlästning av spädbarn

Det verkar råda någon form av förvirring bland läkare och landsting runt det här med religiös omskärelse, av i synnerhet pojkar. Jag fattar inte denna debatt alls och hur man ens kan debattera eller diskutera saken, och definitivt inte vissa politikers inställning.

Vi pratar alltså om ett ingrepp som är vanställande för livet, och utförs på små spädbarn. Anledningen är alltså rent religiös och inte på något sätt medicinskt betingad eller påkallad. Föräldrarna vill alltså baserat på en 1400 år gammal skrift och baserat på sin religiösa tro lemlästa sitt barn, och det ska svensk sjukvård delta i och eventuellt bekosta? Och vad är skillnaden och det gäller små flickor? Med den inställning vissa politiker har, principiellt ingen. Tillåter man stympning av små pojkar baserat på föräldrarnas religiösa övertygelse, varför ska man då inte tillåta det på flickor? Eller kanske enligt någon gammal sedvänja eller hederskultur invandrare har med sig från Sudan där man tydligen syr ihop flickornas blygdläppar för att förhindra dem ha sex före äktenskapet.

Den enda motivering jag har hört är, förutom att det är religiöst betingat, att föräldrarna skulle åka utomlands för att få dylika ingrepp gjort, eller att de skulle anlita personer som gör det åt dem, eller göra det själva. Motiveringen skulle då vara att det är bättre att en svensk läkare utför dem och under kliniskt rena förhållanden.

Man frågar sig då om detta är en rimlig motivering, till att svensk sjukvård ska göra dylika ingrepp? Svaret blir givetvis att vad privatpersoner gör är deras ansvar, och att begå olagliga handlingar är och förblir olagligt. Åker de utomlands är det deras sak, men om dylika ingrepp görs på svensk mark är det olagligt och ska bestraffas.

Hur var det med debatten om kupering av hundvalpars svansar för en massa år sedan? Det handlade då om både att det var bättre för hunden eftersom den riskerade skada en lång svans, samt det rent estetiska ägarna tyckte. Det är alltså förbjudet i Sverige idag att kupera valpars svansar.

Min dator säger att det i år är 2011, och lemlästning av barn är förbjudet i Sverige och ska så förbli. Vår sjukvård är belastad med personer som behöver vård och det är läkarnas arbete och ansvar att försöka bota och hjälpa människor, inte att baserat på religion, lemlästa små spädbarn.

Jag är inte läkare, men den läkare eller det landsting som beslutar om att små barn ska få omskäras om föräldrarna vill detta bör anmälas till HSAN. I Sverige gäller svensk lag, så enkelt är det. Den som avsiktligt lemlästar små barn eller på annat sätt understödjer sådan verksamhet ska straffas. Svensk lag står över alla religioner, och sedan kan muslimer, judar eller vilka religiösa tomtar säga vad de vill. Problemet är helt deras, de har valt att komma till detta land, de har skaffat barn här och här gäller svensk lag – och är inget problem vi svenskar ens behöver fundera över eller debattera.

Om jag skär ett öra av mitt nyfödda barn, av vilken anledning det vara må, så bestraffas jag. Den som omskär ett barn inom detta rikes gränser ska bestraffas enligt samma princip och lag.

lördag 25 juni 2011

De vet, men mörkar

Per Gudmundson sticker ut hakan och på SvD:s ledarplats skriver han; ”Brottslighet bland invandrare borde oroa alla partier”.
I artikeln refererar han både till lite halvgamla utredningar gjorda av BRÅ för sådär 5 år sedan samt nyare utredningar i våra grannländer.

Jovisst har Gudmundson rätt, det borde oroa alla partier, eftersom det inte råder minst tvekan om att invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken. Saken är den att det gör det åxå, i synnerhet inom regeringspartierna, men man har valt att tysta hela frågeställningen.
Om någon tar upp detta problem slingrar sig politikerna som ormar och det vanligaste svaret är att, ”...man ska veta att det bara rör sig om någon promille av invandrarna som ägnar sig åt brottslig verksamhet.” Självklart är det sant, men det är rent skitsnack, eftersom ingen form av brottslig verksamhet kan tolereras, och överrepresentationen är stor. Men samtidigt som man låtsas som inte problemet finns, allokerar man massor med pengar till i ”socioekonomiskt belastade områden”, alltså förorter med många invandrare och stor kriminalitet. Vidare stärker man polisbevakningen av dessa områden, och har en hel förslagslåda både på hur man ska försöka lösa problemen, samt hålla det dolt för väljarna vilket problem det i själva verket är. Pengar är aldrig något problem. Det mest skrämmande är den gängkriminalitet som börjar frodas, och hur man ska komma till tals med den. Man ska tydligen som svensk inte bekymra sig om någon typ av brottslighet om den är knuten till invandringen, så enkelt är det och tidningarna som skulle kunna göra hur skrämmande reportage som helst, ser helt åt sidan eftersom det inte PK och dessutom strider mot de dekret man har. Med ”dekret” menar jag t.ex. tredje stycket ur Lilla Saltsjöbadsavtalet som lyder:” Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.” Det var alltså på 80-talet detta skrevs, men det finns ingen anledning att tro att ej detta eller liknande dekret finns idag, vilket tidningarnas handlande är ett tydligt bevis på, och det har jag avhandlat tidigare.

Men nu har de svenska politikerna inom sjuklövern målat in sig i ett hörn. Att man har ”mörkat” problemen och kostnaderna för invandringen kanske man kan snacka sig ur, och det är man mycket duktig på. Men det är helt oförsvarbart att inte minska ner på invandringen idag, dels då det är helt uppenbart att det multikulturella samhället är ett rent misslyckande, vilket Merkel, Cameron och Sarkozy påtalat, och det finns hur många bevis som helst på detta både i nutid och historiskt. Det är en utopi precis som ett fungerande kommunistiskt samhälle, och kanske fungerar i teorin men inte i praktiken.

Det andra stora problemet är för politikerna att trycket på Sverige lär öka successivt, både som en följd av olika konflikter men även som ett resultat av att alla andra länder i Europa skär ner på sin invandring. Så även om man drastiskt kapar ner invandringen idag, återstår problemet med den illegala invandringen och de personer som olagligen befinner sig i landet och på nysvenska kallas ”papperslösa”. Dessa kan alltså bestå både av de som bara kommer hit för att leva här olagligen, och kanske försörjer sig på direkt brottslig verksamhet, samt de som avvikit efter ett negativt flyktingbeslut från Migrationsverket. Genom att inte komma till tals med detta problem skapar man en ökande svart sektor och Sydsvenska Dagbladet har nu en hel del av sin tidning i vilken man beskriver detta och kallas för ”Svarta Malmö”.

Så visst hr. Gudmundson, politikerna borde prata öppet om dessa problem, precis som man gör i våra grannländer. Pressen borde skriva om dem. BRÅ bör göra en ny utredning i synnerhet som inflödet av invandrare har varit mycket stort de senaste åren. Det är demokrati och yttrandefrihet, samt man må hoppas att BRÅ gör ett objektivt faktajobb.

Men eftersom politikerna inte varken kan tillstå att de gjort fel, och skäms för de problem som finns idag, fortsätter man oförtrutet att mörka hela problematiken. Eftersom man kontrollerar media, t.ex. med presstöd kan man tysta hela frågan och slå blå dunster i ögonen på medborgarna. Vad skulle t.ex. SvD tycka om att mista sina 59.5 miljoner man får i presstöd 2011? Demokratur heter fenomenet – medborgarna tror att det är en demokrati men i själva verket kontrollerar politikerna media och styr medborgarnas åsikter. Internet håller dock på att rasera detta korthus och den mycket obekväma sanningen håller på att uppdagas.

fredag 24 juni 2011

Ställ ordbajsarna mot väggen


Malmö är ju sannolikt den stad som plockat in flest invandrare de senaste åren, sett till mängden befolkning. Alla känner ju till alla skottlossningar, mord i form av regelrätta avrättningar, gängkriminalitet, bombdåd o.s.v. som uppenbarligen blivit vardagsmat. Detta är i PK-världen givetvis in relaterat till att man plockat in en större mängd invandrare än man klarat av, och man tillstår att det finns lite integrationsproblem.

Skolresultaten i de områden som har många invandrare är direkt katastrofala, och runt 80% av de som går ut grundskolan har inte godkända betyg. Detta trots att man plöjer ner en massa pengar i ”socioekonomiskt stöd”, till dessa skolor. Skolinspektionen måste ägna sig åt ”regelbunden tillsyn” i stadsdelen Rosengårds skolor, och den rapport man kan läsa på denna länk är allt annat än upplyftande.

Det har nu gått så långt att till och med tidningen Sydsvenskan har en egen del i vilken man beskriver alla problem i Malmö (länk). Allehanda brottslig verksamhet har kommit som ett brev på posten. Men är det någon som ställer politikerna mot väggen för denna utveckling och skyller problemen på dem? Givetvis inte. Alla vet att den ökning i kriminalitet och brottslighet som skett är direkt knuten till den invandring man haft, men ingen törs säga det. I stället ska svenska medborgare invaggas i tron att det utopiska välfungerade multikulirelionssamhället är strax bakom hörnet, och att säga något annat är ”främlingsfientligt”.

Men det är dags att ställa politikerna mot väggen. Vi har nu facit, eller i alla fall början till ett facit, på hur bra det utopiska multikultisamhället med acceptans för allt och alla fungerar. Det finns inte ett enda berikarområde i hela landet som inte uppvisar liknande problem, och politikerna ska ställas till svars för detta. Strunta i medias skönmålningar, av deras utelämnanden av fakta, av att man döljer alla problem och enorma belopp man tvingas betala för att gömma problemen under mattan.

Men att ställa politiker mot väggen är svårt. Det är professionella ordbajsare, som byter vinkling, ämne och drar iväg på sin egen spelplan. Men det bästa vapnet mot detta är att kräva svar, och upprepa frågan i den mån de inte svarat. Gärna in absurdum, och helt enkelt kräva en konkret siffra eller en kostnad.

Här är ett typexempel på hur migrationsminister Billström totalt vänder på frågeställningen och på så sätt undviker och svarar med avancerat ordbajs, totalt skitsnack. Sedan och i slutet vänder han på frågeställningen så att man får bilden av att Petzäll vill göra systemet sämre och hindra de som självmant vill återvända. Hade Petzäll varit mer slipad hade han klippt Billstöm efter första svaret. Frågan Petzäll ställde var bra, men Billström svarade inte. Det borde Petzäll ha inriktat sig på och upprepat frågan, inte försöka dra debatten vidare. Petzäll sa t.ex. att det gällde flyktingar som ”inom något år” åkte hem på semester. Men Billström började snacka om ”senare skede i livet”, vilket var en avsiktlig förvrängning av frågan.

Alltså; genomskåda den här typen av rent skitsnack. Klipp politikerna vid fotknölarna och kräv svar, de är proffs på skitsnack och att slingra sig, alltså måste debatterna ner på ren fakta och grundnivå.

onsdag 22 juni 2011

Muta? Nej, presstöd!


Denna blogg är bannad av Svenska Dagbladet. Jag skriver nämligen åsikter och saker som inte är politiskt korrekta. Som svensk blir man rent utsagt förbannad när man börjar fatta hur saker fungerar och hur politiker och media försöker dölja sanningen från medborgarna. Saker som inte är politiskt korrekta ska tystas med alla medel och politikerna svarar inte på frågor ens i Sveriges riksdag.
Media spelar med och har för närvarande någon kräftgång emellan vad man kan berätta och vara PK. Man har uppenbarligen direktiv från ovan om vad man kan/får skriva om och inte. Detta förnekar man givetvis, eftersom att tillstå att det finns sådana direktiv vore ett erkännande av att tryck och yttrandefrihet inte fungerar. Men studerar man svenska nyhetsmedia kommer man med mycket lite ansträngning fram till att vad och hur man rapporterar saker är slående likartat. Den kritiska punkten, som du säkert förstår, är invandringspolitiken. Om man läser de tre punkterna i ”Lilla Saltsjöbadsavtalet”, som aldrig existerat, är det mycket uppenbart vad som sker och hur media bedriver sin verksamhet på order från ”högre ort”.

Men då frågar man sig givetvis varför gör de detta? Bland de tusentals journalister som finns borde det finnas några som vill berätta sanningen om vad som händer och alla tiotals miljarder (låg siffra), som politikerna förslösar utan att ha några som helst hållbara argument härför.

Men nu är det så att politikerna har ett finger i ögat på all press. Att betala någon för att skriva det man vill skulle kallas för muta, men att ge dem stöd för att skriva detsamma heter ”presstöd” och är fullt legalt. Nu är man givetvis klok nog att inte lägga stödet på låg nivå, alltså till journalister, utan till tidningarna så att ansvarige utgivare kan i sin tur ge direktiv vilka måste följas, vid vite av journalistens jobb. Vilken journalist i hela Sverige skulle våga ifrågasätta invandringspolitiken, eller dra fram andra saker knutna till invandringen som är komprometterande? Svaret är enkelt, ingen.

Mutan heter alltså ”presstöd”, vilket inte är en muta utan ”stöd” vilket kan dras in om tidningen inte håller sig till de hemliga reglerna. Om man riktar en pistol mot huvudet på någon kan man ju säga ”Gör som jag säger eller jag skjuter  - det är inget hot, det är bara ett löfte.”

Ok, nu kanske någon tror att det rör sig om småbelopp. Om man anser att 550 miljoner är småbelopp, har jag en annan åsikt (länk, beviljade presstöd 2011). Pengarna beviljas av Presstödsnämnden, och eftersom denna blogg, varandes ej PK och bannad av SvD, är det föga förvånande att just SvD får 59.5 miljoner 2011. Inte i muta, utan ”presstöd”.
Förresten…man kanske får lite distributionsstöd åxå, och vidare måste man ju betala Interaktiv Säkerhet AB i Varberg som raderar ej PK kommentarer och tar bort alla blogglänkningar som ej är PK.

Ni vet, i Sverige råder yttrande- och tryckfrihet enligt grundlagen. (Obs - ironi)

Svensk?

En ”svensk” har dömts för att ha kidnappat en polis. DN skriver: ”Svensken, shiamuslimsk skriftlärd och politisk aktivist, dömdes i maj till 20 års fängelse för att ha kidnappat en polis.

För det första finns det inga shiamuslimska skriftlärda svenskar. Detta är uppenbarligen en person som vistats i Sverige och fått ett svenskt pass, vilket uppenbarligen var ett misstag. Är man dessutom så korkad att man åker till ett land som Bahrein, och kidnappar en polis, får man skylla sig själv. I Bahrein gäller givetvis deras lag, och den kan man tycka vad man vill om, men så enkelt är det.
Men DN blåser upp historien med att personen är ”svensk”. Ursäkta det är han inte, han har bara felaktigt råkat få ett svenskt pass. Denne person har aldrig haft för avsikt att bli svensk, han har bara vistats i landet och genom detta fått ett svenskt pass.

Vad ska sätta igång nu då? Ska UD skicka en delegation till Bahrein för att försöka få "svensken" frigiven mot X antal pengar? Och om man lyckas, kommer PK-media blåsa upp detta och kalla det ”en seger för svensk diplomati”, samt ordna en mottagning på Arlanda med stora skyltar där det står ”Välkommen hem”? Sedan är det väl en tidsfråga innan han ska någon annanstans i världen och ställa till trassel.

Det var visst ett i det närmaste identiskt fall som detta för något halvår sedan med en tomte (givetvis muslimsk aktivist), som åkte till Brunei för att ställa till trassel, och lyckades bli fängslad och dömd.
Vidare har vi ju Fuad Shangole, den ”svenske” medborgaren som åkte ner till Somalia för att bli ledare i Al-Shabab, och beslutade om steningar, kapning av kroppsdelar m.m.

Tillåter vi detta fortsätta är Sverige snart en terroristbas, dit kriminella och omstörtande element kan komma för att byta identitet, och sedan få svenskt medborgarskap. Hur många har de senaste åren kommit till Sverige utan identitetspapper, och med bortslipade fingeravtryck? Hur många "flyktingar" har återvänt till sina hemländer med ett svenskt pass i handen för att föra väpnad kamp t.ex. inom Al-Shabab? Vad ska de med ett svenskt pass och medborgarskap till? De varken är, eller vill bli svenskar. De har bara utnyttjat oss i Sverige för sina egna syften.

Precis som jag efterlyste tidigare; flyttar man till Sverige ska man bli svensk. Man ska lära sig svenska, och man ska ha vissa baskunskaper om landet, och vilja integreras i det svenska samhället. Dessutom ska man ha medborgarskap i vårt land på prov. Missbrukar man detta, genom t.ex. brottslig verksamhet, inom eller utanför landet, som uppenbarligen denne tomte gjort blir man av med sitt svenska medborgarskap. Då vill man inte bli svensk, och behöver ej heller svenskt medborgarskap eller svenskt pass.


Add: Ok, tomten kommer tydligen från Bahrein ursprungligen och heter enligt DN "Mohammed Habib al-Muqdad" som man kan läsa på denna länk. Dessutom har han tydligen dubbla medborgarskap, varför han nu ska behöva det? Men det spelar ingen som helst roll, han har avsiktligen åkt till Bahrein för att ställa till trassel mot regimen, och det är helt hans problem.

tisdag 21 juni 2011

De är kloka i Danmark

Danmarks politiker är klokare än våra, vilket man kan läsa i denna artikel i DN.

Det kommer alltså hit en massa folk som flyr från sina hemländer, och ”råkar” hamna i den lilla avkroken Sverige. De hävdar att de genomgått en massa hemskheter och sedan ”lyckats” fly, vilket kostar kanske 100.000 kr till Sverige. Enligt FN:s definition på flykting uppfyller drygt 90% av de som kommer hit och hävdar att de är flyktingar, inte specifikationen på att just flykting. Mest skrämmande är importen av alla som kommer hit och hävdar att de är barn, och snart ska fylla 18 år, rent larvigt rent utsagt, men det ger dem en massa fördelar. Ovanpå det har vi att de som inte beviljas uppehållstillstånd, ska avvisas till landet de kom ifrån, vilket givetvis ska ske på skattebetalarnas bekostnad i specialchartrade plan, och varje person som utvisas får minst 30.000kr på fickan med sig tillbaka i fickpengar. Men sedan finns det ju de som avviker när uppehållstillstånd inte beviljats och är alltså illegala invandrare, eller som det heter på nysvenska ”papperslösa”.

Nu tycker man ju att det minsta man ska kunna begära är att de som kommit till detta land som flyktingar, och levt på skattepengar håller sig inom lagens råmärken.
Men gör de inte detta, anser jag det inte minsta konstigt att man utvisar dem. Tvärtom, de har uppenbarligen bevisat att de inte passar i vårt samhälle och vill bli skötsamma svenskar, och alltså är det bara att skicka tillbaka dem till det land de kom ifrån. Av vilken anledning de begår brott är helt sekundärt, oavsett om det är religiöst anknutet, kulturellt eller enbart för egen vinning. Lagen i detta land är det som gäller, och det är ingen som helst förmildrande omständighet att hänvisa t.ex. till någon ”heders”-kultur, eller vad som står i koranen.
Alltså förelår jag följande:
  • En provperiod för svenskt medborgarskap införs.
  • Man ska inte kunna få medborgarskap enbart baserat på tid man vistats i landet utan det ska vara en kombination av kunskap och t.ex. svenskt statskick och språkkunskaper.
  • Avskaffa mängdrabatten för brott. Har någon begått två eller flera brott ska strafftiderna läggas ihop.
  • För brott som renderar mer än sex månaders fängelse ska utländska medborgare automatiskt utvisas till sitt hemland efter avtjänat straff, oavsett förhållanden i deras  respektive länder.
  • För upprepade mindre brott ska straffen gradvis skärpas eftersom tidigare straff uppenbarligen inte haft avsedd verkan. Upprepade mindre brott ska även leda till utvisning.
  • Villkorliga domar ska avskaffas för utländska medborgare. De måste vid första lagöverträdelse inse att man bestraffas för det brott man gjort.
  • Hänvisningar till religion eller kulturella vanor/seder ske inte ge någon strafflindring.


Ord och inga visor är det som gäller om man ska komma till tals med den nu importerade brottsligheten. Men vi vet att personer med utländsk bakgrund är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken, och denna brottslighet har tilltagit de senaste åren, i det närmaste lavinartat. Det går knappt en dag utan att vi kan läsa om regelrätta avrättningar, bombdåd eller våldtäkter. Alltså duger det inte med ”visor” utan det gäller nu att ”stämma i bäcken” innan situationen är ohållbar. Vi kan t.ex. konstatera att Sydsvenskan har en ny del av tidningen som heter ”svarta Malmö”, i vilken man beskriver alla som olagligen befinner sig i landet och försörjer sig på svarta arbeten.
Denna utveckling är på intet sätt ”berikande”, och till stor skada för samhället generellt och för de personer som drabbas, t.ex. av våldtäkter.
Men framför allt är det bara att inse att det mångkulturella samhället är totalt ohållbart. Att tro något annat är rent naivt, vilket Merkel, Cameron och Sarkozy insett. För några år sedan yttrade vår statsminister detta;

"–Det sprids en sorts föreställning att det mångkulturella samhället inte fungerar. Och det ropas på stramare regler och kulturell likriktning. Våra motmedel måste vara att visa att det mångkulturella samhället fungerar bättre. Det är ett mer spännande och mer intressant samhälle.”

Det var knappt fyra år sedan. Hur länge ska vi vänta på att Ni visar att det mångkulturella samhället ens fungerar, hr. Reinfeldt? Är "spänning" risken för att drabbas av brott, eller för kvinnor att bli våldtagna?
Och i väntan på den dagen, som aldrig lär komma, borde vi stänga gränserna för alla som inte är flyktingar enligt FN:s definition och ta en kvot ”kvotflyktingar” proportionellt mot vår folkmängd i EU, eller mindre med hänvisning till de problem och kostnader vi idag redan har.

måndag 20 juni 2011

En mellandag

Idag är en sådan där mellandag. Varje dag hittar man någonting man retar sig på i pressen, och sedan jag skrev sist har det varit en hel rad med knasigheter värda att blogga om. Så först började jag skriva om dumhet ett, sedan kom dumhet två som var värre och då fortsatte jag med den i stället. Sedan dumhet tre, och på den vägen är det. Jag skriver i Word, och klipper sedan in materialet här.

Men OK, idag får det bli en pryl jag retar mig på i DN. Grejen är ju att det har massa undersökningar var läsarna tycker och så ska man rösta. Inte för ens röst spelar någon som helst roll, sannolikt kan man rösta flera gånger, och tidningen kommer givetvis inte med någon form av feed-back. Så jag undrar varför man håller på med det. Kanske för att fylla ut tidningen och läsarna sk få någon form av fiktiv delaktighet, här kommer några dagars skörd av vad jag kallar dumfrågor:Snillen som spekulerar på redaktionen, eller hur? Men jag gillar "Hetsar upp mig". Man undrar ju vad det är för konstig sexualitet DN:s läsare har om de blir upphetsade av bilköer? Kanske HBTK alltså homo, bi, trans och kö-sexuella.Alltså, vad faen menar man? Tror de att de som svarar bara är muslimer eller?


Ånyo ett fall för muslimer, som tycker de kan ha flera fruar, så mannen har gift sig 4 gånger och hans fruar 1, och sedan röstade några av deras 15 barn åxå. DN skickar sedan statistiken till SCB.


Oj,oj, smådjurens "fem i botten", snart kommer KO (Krypombudsmannen) och stämmer DN för "agg mot krypgrupp."


Ja, sitter man på Nobelfesten gäller det att anpassa sig till miljön, medtagen lunchlåda och halsande av rödvin rekommenderas ej i den miljön.Klart man ska få cykla mot rött! I synnerhet vid järnvägskorsningar när X2000 kommer.


Jäpp, det är 1958, vi samlas framför radioapparaten och hela familjen lyssnar på radioteatern, och sedan Farbror Sven.


Vart tog skåpsupning, rökning, näspetning, hästpolo, stenkastning, chipsätning och khat-tuggning vägen? Ska alla de summeras som "Annat"?


Jag vill minnas att man snackade om vin. Men vill några gårdar sälja sin rena hembrända alkohol tycker jag det är helt ok. "Ingen aning"? Är det för de som inte vet vad "gård", "försäljning" eller "alkohol" betyder?Men var det alla de kunde komma upp med? Jag hade röstat på Muhammar Al-Kadaffi, eller kanske Obama. Vem som "ska ta över" vet faktiskt ingen än, det är inte en fråga om vad man tycker.


Ärligt talat; finns det någon i hela landet som inte vill ha mer pengar?Nej tyvärr. Se hundratals muppar som slåss om en boll emedan de tjänar miljoner, och inte fattat att de kan köpa var sin boll, roar mig inte Dessutom är jag fullt upptagen med DM i fickpingis.

lördag 18 juni 2011

Det räcker nu - bomma gränserna


Invandringspolitiken är tragisk och belyser politikernas dubbelmoral. Det är ju så att alla vet alla problem som finns i berikarområden. Politikerna nämner inte dessa problem, utan det är ”nybyggare”, områden med stor potential, man pumpar in massor med pengar till skolorna i något ”socioekonomiskt” stöd, har vidlyftiga planer på hur områdena ska byggas om till att bli trevliga, eller Ullenhag snackar om att göra dem till någon form av ”zoner” med mindre skattekrav eller dylikt. Men helst pratar man inte om saken, och media törs inte gräva i det eftersom man systematiskt ska nedtona problemen som finns, sannolikt vid vite av mutan presstöd.

Låt oss se den bistra verkligheten. Man har importerat enorma problem men vill inte tillstå det. Typexempel är Malmö och i synnerhet Rosengård, alltså ett område som har gängkriminalitet, bombdåd, avrättningar, svartarbete, kravaller, våldtäkter o.s.v. Senast idag kan vi läsa om att man under natten beskjutit en polisstation i Rosengård. Sydsvenskan rapporterar om "Svarta Malmö", och beskriver alla som illegalt uppehåller sig i landet och jobbar svart. Bombdåd och avrättningar i gängkriminalitetens spår tillhör vardagen

Symptomatiskt på medias rapportering är dock att om något kan knytas till invandring eller invandrare skriver man det inte. Bilder vitpixlas, och man nämner personer med utländskt ursprung bara med ålder som t.ex. ”23-åringen”. Är det däremot svenska gärningsmän publicerar man gärna bild och namn, och detta har jag avhandlat tidigare.

I det gamla ”Lilla Saltsjöbadsavtalet” som inte finns och som är en skröna löd texten i tredje punkten, som dekret för media; ” - Att under en tidsperiod av fem år systematiskt nedtona de negativa effekter som utpekande av speciell rastillhörighet vid brottslig verksamhet kan komma att ha för drabbade populationer.
BRÅ redovisade för ca 6 år sedan en kraftig överrepresentation i kriminalitet bland personer med utländskt ursprung. Sannolikt kommer inga fler sådana rapporter, de är inte PK att göra.

Summerar man detta inser man hur man försöker föra svenska folket bakom ljuset, och hur man förljuder sanningen. Rikspolitikerna svamlar på, om det fantastiska multikulturella samhällets paradis, och inte ens de kan tro att de talar sanning. Vi har hört detta i minst 10 år och det blir bara värre och dyrare.
Det enda argumentet jag hört är att 40-talisterna ska gå i pension och vi kommer att behöva arbetskraft. Men detta är ren lögn – 40-talisterna är idag redan över 65-år och dessutom har vi idag en arbetslöshet på 8-9%. Våra svenska ungdomar flyr till Norge för att få jobb, emedan Sverige importerar lågutbildade lycksökare från MENA-länderna, som i snitt inte får jobb på ca 8år (för att inte tala om de som kommer som anhöriginvandring). 

Sedan har vi det klassiska argumentet om flyktingar som vi hjälper, svamlet om att alla som kommer hit flyr för sitt liv. Detta är en ren lögn, minst 90% som kommer hit har smugglats hit av rent ekonomiska skäl, och är inte flyktingar enligt FN:s definition.
Så där står vi nu, och det finns de som fortfarande blint tror på politikerna och det multikulturella paradiset, trots att Merkel, Sarkozy, och Cameron insett att detta inte funkar. Och vi har ju facit i Södertälje, Tensta, Rosengård och alla andra berikarområden.
Så jag frågar mig hur i h-vete svenska rikspolitiker resonerar som fortsätter släppa in ekonomiska lycksökare i en intet sinande ström, och detta i synnerhet från för oss totalt främmande kulturer och religioner.

Så ånyo; min fråga är varför? Den politik som förs skadar vårt land genom en ökad brottslighet och kriminalitet, skadar vår kultur eftersom vi ska ta hänsyn till ”berikarna”, och sist men inte minst, kostar enorma belopp. Så varför? Finns det någon som kan svara på det? Ingen behöver dem i landet, de är inte flyktingar, och det skadar Sverige.

Ojoj, gårdsförsäljning - vilken fasa!


Det är ett evinnerligt tugg om någon larvig gårdsförsäljning av vin. Sverige är det larvigaste landet jag känner till när det gäller alkoholpolitik. Jag vet inte om det bottnar i gamla nykterhetsrörelser eller vad katten det är, men att ha ett Systembolag där staten tillhandahåller drycker är helt vansinnigt. Precis på samma sätt som att tro att Public Service vet precis vad folk vill titta på eller lyssna till. Bägge dessa gamla mammutar, alltså Systembolaget och Public Service, borde slopas med omedelbar verkan.

Men om vi inriktar oss på Systembolaget. För det första vet jag vad jag tycker om och vill köpa det. Jag är en bra bit över 20år och har bott utomlands. Systembolagets experter på vad de tycker med larviga smakcirklar och hutlösa priser kan jag vara utan. Men ponera nu att jag vill ha ett vin från den tyska vinregionen Baden som jag bott i många år. Det finns inte ett enda vin från hela den regionen. Förbannat bra, eller hur? Sedan kan man ju beställa…javisst, jag provade. Krångligt omständigt, stönanden, skatter, tullar, transportkostnader, lång väntetid och jag vet inte vad. I praktiken var det omöjligt att beställa ett vin jag ville ha, just från Baden. Om inte annat för att en flaska som kanske kostar 5 Euro i Tyskland skulle säkert landa på det fyrdubbla priset för att få hit den.
Tack så förbannat mycket! Sedan gillar jag Rothaus pils som görs i en liten by i Schwarzwald. Givetvis finns inte det på Systemet, och det var samma visa när jag ville beställa några backar sådant.
Men sedan har vi ju Systembolagets utmärkta service... Jag befinner mig i en mindre stad med några tusen invånare och det finns inget Systembolag, däremot ett ombud. Jag vill alltså ha t.ex. en flaska vin till maten, och beger mig till ombudet. Då tar det minst två dagar att få hit det, så att jag måste åka tillbaka till ombudet för att hämta vinet efter drygt två dagar. Men är det sedan helg och annat kommer man lätt upp en leveranstid på 4-5 dagar. Alltså för en vara jag vill kunna köpa omedelbart. Vem i h-vete planerar sina måltider 3-5 dagar i förväg? Dessutom kör man tydligen varorna sådär en 30 mil för att de ska komma hit.
Sedan har vi snacket om deras fantastiska sortiment. Som sagt är det jag som bestämmer vad jag vill dricka till vad, och vad jag tycker som gäller. Vill jag dricka vitt sött vin till oxfilé, eller ett kraftigt rödvin till sjötunga är det min sak. Inte Systembolagets provsmakare. Alla tycker inte lika, så enkelt är det, och jag struntar blankt i vad Systembolagets testexperter tycker. För det andra kan jag, och sannolikt de allra flesta nöja sig med ett mindre sortiment, baserat på vad folk lokalt vill ha, och den plats som finns, bara man kan köpa det på en gång. Det är den enkla principen om tillgång och efterfrågan som gäller hela näringslivet, alla andra konsumtionsvaror men inte Systembolaget.
Där jag bodde fanns i varenda livsmedelbutik och stormarknad en vin/spritavdelning, på större stormarknader lika välsorterad som Systembolagets. Dög inte det kunde man åka 20 minuter till franska sidan, där bordsvinet var billigare än mineralvattnet och såldes i kilo till medhavd dunk, eller på Carrefour där inte ens Systembolagets läckergommar kan sakna något.
Men så hamnar man i Sverige, råkar ut för Systembolaget, och ser en debatt om gårdsförsäljning i ankdammen.
Och visst är det märkligt, i stort sett i hela Europa säljer man vin, sprit och öl i livsmedelsbutikerna, och det har varit så i hundratals år. Men i Sverige kramar man Systembolaget som en snuttefilt, och räds minsta intrång på deras monopol som t.ex. gårdsförsäljning.  Ett fall för Justitiekanslern (länk DN) – man frågar sig verkligen om denne inte har viktigare saker att ägna sig åt.

Så kan ingen se till att den gamla mammuten Systembolaget puttas ner för ättestupa? 

fredag 17 juni 2011

I den grå soppan

Så Maud Olofsson avgår…hon har ju varit partiledare i drygt 10år, och nu har man 4%-snaran runt halsen. Givetvis är det så att man kan säga att centerpartiet hamnat i skuggan av moderaterna och liksom inte haft någon egen politik, och detsamma gäller för folkpartiet, och kristdemokraterna. Alltså krävs det en stark partiledare som kan driva vissa och egna frågor, och det har egentligen bara Jan Björklund gjort med snack om skolan, och folkpartiet brukar vara det näst största av det tre stödpartierna, även om senaste Skopundersökningen placerade dem som lika stora med centern. Men alla dessa tre partier ligger ganska nära riksdagsspärren, och ett knep kan ju vara att slå ihop dem till ett parti för att på så sätt kunna lita på sina kärnväljare och tillsammans garantera riksdagsmandat. Eller att massa dumgökar stödröstar på dem för att de inte ska åka ur riksdagen. Nu skiljer ju dessa tre partier sig marginellt åt och därför är det en grå sörja. Kanske inte före ett val, då finns det kanske några småsaker som skiljer dem åt, men efter ett val vet ingen vad de kommer att hitta på eller hur de kommer att ändra sin politik för att få vandra maktens korridorer.

Men vad tycker man om Maud Olofssons tid då? Tja, jag vet inte riktigt. I början var hon ju en kvinna som med lantlig anknytning försökte utstråla sund logik och bondförnuft. Men efter att ha hört hennes senaste inlägg i riksdagen blir man bara förbannad när man hör henne. Totalt verklighetsfrånvänt snack baserat på helt felaktiga grunder och dumheter. Inom regeringskoalitionen är det hon som gått från bondlogik till svammel, och politisk opportunism till försvar för den helt sanslösa invandringspolitiken, med diverse nysvenska som ”nybyggare med stor potential”.
Det nämns att det finns två kvinnor och två män som potentiella kandidater, den enda jag känner till är miljöministern, Andreas Carlgren, men han är ett riktigt larvigt stolpskott. Nåja, vem de än väljer ser jag inte någon framtid för centerpartiet rent generellt. De enda de kan attrahera är väl landsbygdsbefolkning med diverse miljöflum, och som inte vill rösta på miljöpartiet rent ideologiskt. Och som sagt, den som röstar på centerpartiet, folkpartiet eller kristdemokraterna, kanske tror de vet vad de röstar på, men efter valet vet ingen. Hör man ett tal av någon från dessa tre partier, ska man vara grymt skicklig för att tala om vilket parti det är. Alla dessa partier kan byta färg lika efter ett val snabbt som en kameleont, och någon bara viftar med ministerposter framför dem. Så vem de än väljer som partiledare är lite irrelevant, varken centern, kristdemokraterna eller folkpartiet har egentligen någon egen politik. De få väl hoppas på väljare som är tveksamma framför valurnan, och kanske vill ha någon form av moderaterna "light", med "nybyggare" som spänger, skjuter och mördar varann i framtidens Sverige.


Länkar
Expressen
Aftonbladet
DN
och SvD som bannat denna blogg, så det kommer inte finnas någon länkning hit.


Add: Jag tänkte bara lägga till; personerna på bilden ovan har ingenting med partiledare eller s.k. språkrör ( d.v.s. fåntrattar) att göra.

onsdag 15 juni 2011

Dagens exempel på propaganda


Låt oss studera hur propaganda fungerar i praktiken. Som alla vet är det ej korrekt enligt de instruktioner media har att skriva ut namn eller visa bilder på personer med invandrarbakgrund, om det är något negativt t.ex. brott som personen utfört.
Är det personen svensk är det precis tvärtom. Då ska media publicera namn och bild, sådana är instruktionerna.

Man vill alltså dels förringa kriminalitet knuten till invandringen, och felaktigt ge bilden av att det inte alls förkommer någon överrepresentation i brottsstatistiken av invandrare.

Idag har vi två närmaste identiska fall av grov brottslighet. I det ena en serievåldtäktsman från Örebro, och i det andra en mördare som gjort sig skyldig till brutalt överlagt mord av en fyrabarnsmor.

I bägge dessa fall är det alltså mycket hårda straff som gäller, och personerna är dömda av svensk domstol, så det råder inget som helst tvivel om skuldbördan. I det förra fallet, våldtäktsmannen, dömdes han till 12 års fängelse. I det senare (mördaren) utdömdes livstid.

Nu kommer praktikfallen ur dagens tidningar:

Expressen
Serievåldtäktsmannen (länk): Niklas Eliasson, ålder 24 år, man publicerar bild.
Mördaren (länk): Inget namn publiceras, ålder 22 år, pixlad bild publiceras.

Dagens Nyheter
Serievåldtäktsmannen (länk): Niklas Eliasson, ålder 24 år, ingen bild.
Mördaren (länk): Inget namn publiceras, ålder 22 år, ingen bild publiceras.

Aftonbladet
Serievåldtäktsmannen (länk): Niklas Eliasson, ålder 24 år, man publicerar bild.
Mördaren (länk): Inget namn publiceras, ålder 22 år, pixlad bild publiceras.

Till saken här sedan att i det andra fallet är mördaren en torped vid namn Hokan Goran, och kvinnan har sannolikt mördats på uppdrag av en man hon har ett barn med som heter Emad Mostafa Mohamed Aboras, som flytt till Egypten, och svenska myndigheter har begärt om en utlämning av honom därifrån.
Alltså i fallet med mördaren figurerar det både två utländska namn och ett afrikanskt land, så man väljer att inte berätta det. Helt enligt instruktionerna.

Tror någon att detta är en ren slump? Men media förnekar givetvis att de följer instruktioner från ovan om vad de publicerar och hur.

tisdag 14 juni 2011

Har du några funderingar eller frågor?

Eftersom jag ser hur många som laddat ner bilderna med text ovan, vilket var massor fler än jag trodde, verkar det som det finns ett visst intresse av Staufen och regionen.


Jag vet inte om det är av semesterskäl, eller för undervisning eller vad det kan vara. Men i alla fall, jag tänkte köra ett blogginlägg på temat för önskemål, kommentarer och annat på ämnet besvaras efter kunskap och erfarenhet.


Så om du har några frågor eller kommentarer runt bilderna/texterna som jag kör ovan är det bara att fråga som kommentar. För mig är det bara kul att en pryl jag kör lite som kuriosa röner intresse.


Så, fråga gärna om det är något du undrar över, så ska jag svara så gott jag kan!


/ Ulmerkotten


Add: Jag lade in en liten novell på 4 sidor jag skrev för ett tag sedan, som utspelar sig i Schwarzwald nådens år 1633, om någon ids läsa. Finns på länken uppe till höger under "Om Staufen och regionen", som PDF och heter "Nödskriket".

Fler avsnitt?


Historien runt hedersmordet i Högsby rullar vidare idag i DN. Abbas Rezai blev brutalt mördad för sådär 5 år sedan och sedan tog äldste sonen på sig skulden, och nu när han suttit av sitt straff ska han utvisas. Då ändrar han sin historia, och skyller på fadern, vilket stöds av lillebrodern, och så är cirkusen igång igen med ny rättegång och en massa snack runt hedersmord och vem som gjorde vad, beslutade, beordrade, är medskyldig o.s.v.

Man blir som svensk lite trött på hela problematiken, och undrar var det är för muppar till politiker som överhuvud taget plockar in främmande kulturer som ägnar sig åt sådana här rena idiotier. Deras kultur är så främmande och konstig att jag inte ser dem som någon form av ”berikning”, eller något som jag vill lära mig eller något som detta land är betjänt av att ha eller få in. Jag vill helt enkelt inte ha dem i landet rent generellt.

Om man nu flyr från ett annat land måste väl grundplåten vara att man anpassar sig till det land man kommer. Det betyder kanske inte att man annekterar alla seder och bruk som finns, men man kan ju inte behöva många hjärnceller för att fatta att man inte kan ägna sig åt brottsliga saker som kanske accepterades i landet man kom ifrån.

Vad är nu nästa steg i denna cirkus? Fadern har väl begått mened, och resten i familjen åxå, eller? Ska man skylla på yngste sonen denna gång, eller kanske var det kvinnan? 

Vad håller man på med? Hela denna familj har förverkat sin rätt att vara i detta land – se till att utvisa hela familjen omedelbums till det land de kom ifrån så har vi ett berikarproblem mindre.

måndag 13 juni 2011

Inspirerande?


 Media är som vanligt fulla av propaganda. Det här är en riktig höjdare i dagens DN, och handlar om någon familj i Hässelby som agerar propagandanissar för något larvigt och påhittat utsläppsmål. Bilden är talande med miljöministern som pekar uppåt tillsammans med den leende familjen. I den lilla faktarutan mäter man givetvis koldioxidutsläpp i ton. Det är fiffigt, för det låter mycket, men är rent skitsnack, koldioxid är en gas som är blandbar med luft och man mäter inte gaser i vikt. Har någon hört talas om 2 ton luft? Gaser mäter man i mol, och en mol ideal gas är 24.8 kubikdecimeter. Alltså volym eller mol. 

Sedan är ju grundfrågan vad man håller på med? För 10-15 år sedan var ju snacket med bl.a. Kyotomötet att världen snart skulle gå under, polerna smälta, befolkningsomflyttningar, katastrofer, global uppvärmning och Gud vet vad om man inte minskade ned koldioxidutsläppen. Idag har inget av detta inträffat, vi har haft den kallaste vintern i mannaminne, och man snackar om ”klimatförändringar” i stället för ”global uppvärmning”, men inte ens dessa går att bevisa. Men nu har man ju en massa pålagor i form av energiskatter och koldioxidavgifter som ger massor med gosiga skattepengar och alltså kan man givetvis inte tillstå att man har och har haft fel, d.v.s att den domedagsprofetsia man tidigare kom med var rent felaktig.
Så man kan läsa ”Familjen Lindell i Hässelby i Stockholm har under sex månader kämpat för att skära ned sina koldioxidutsläpp till den nivå som troligen krävs för att förhindra svåra klimatförändringar.”
Troligen? Snarare otroligen skulle man kunna säga, och rena fantasifoster.

Och Nils Lindell berättar om livet; ” – Vi tog bort kött, fisk, ägg, ost, alla mejeriprodukter. Vi kunde inte fika, inte gå på restaurang, kunde inte göra någonting.”
 Min fråga är; om man nu vill plåga sig utan anledning kan man väl slå sig med en hammare, bränna sig eller sticka sig med nålar? Det kanske inte Andreas Carlgren kallar ”inspirerande”, men är nog faen så mycket klokare.

Är det första april?

Som läsare av dagstidningarna blir man ibland rent chockad över vilka förslag en del politiker kommer med. Det dummaste förslag jag sett på länge står ett ”Stadsmiljöborgarråd” i Stockholm för i dagen DN. Läs och häpna:

”Enligt stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) är det många cyklister som redan bryter mot reglerna.
– Som cyklist värnar man om frihetskänslan, och när man sitter på en cykel är det inte lika lätt att åka runt två kvarter som när man åker bil. Det riskerar att bli så att man struntar i regeln, och då är det bättre att under ordnade former se till att det blir lagligt, säger Per Ankersjö.”

Artikelns rubrik är att förslaget går ut på att det skulle bli legalt att cykla mot rött ljus, vilket bara är en det av den totala anarki Ankersjö föreslår.
Ok, hans argument baserar sig på två saker; först någon flummig frihetskänsla, som då skulle vara ett argument för att strunta i trafikreglerna. Den andra är att det kan orsaka lite omvägar att följa trafikbestämmelserna, och detta jämför han mot hur det är att köra bil. Sedan kommer den underbara slutklämmen; att eftersom ”man”, vilket kan tolkas som alltför många cyklister inkluderande honom själv, tydligen vill strunta i trafikreglerna, är detta ett argument för att ta bort dem, och införa någon form av amnesti från trafikreglerna bara för cyklister. Man kan tro att det är första april, men så är det tyvärr inte. Det platsar dock som ett ”första-april skämt”.

Som alla vet som har kört bil i städer med cyklister är det ett problem att just cyklister struntar i trafikreglerna och de utsätter sig för stora faror när de gör detta. Grejen är åxå den att om man som bilist kolliderar med en cyklist, har man ingen chans rent juridiskt, och det blir alltid bilistens fel. Man ska helt enkelt kunna förutsätta att cyklister kan uppföra sig hur som helst i trafiken, och det gör de, fråga vilken taxichaufför som helst i Stockholm. Är man så dum att man tror att man i en stad ska kunna få utlopp för sina frihetskänslor, och använder det som argument, eller att man inte är villig att ta vissa omvägar för att ej bryta mot trafikregler, då ska man inte heller ge sig ut i trafiken. Det handlar om att många olika färdmedel som ska samsas på en begränsad yta, och detta i sin tur kräver att man håller sig till trafikreglerna, skyddad som oskyddad trafikant.

Man bötfäller varje dag massor med bilister för att de kört några km/h för fort för att något skulle ha kunnat hända, men bevisligen inte gjort det. Detta trots att vi pratar om ”skyddade” trafikanter. Så det minsta man kan begära är att de oskyddade trafikanterna, och i synnerhet vuxna cyklister håller sig till trafikreglerna för att olyckor ska undvikas.
Min slutsats är att poliser i stället för att jaga bilister på 90-vägar som kör några km/h för fort, borde i stället allokeras till städer och bötfälla cyklister som t.ex. cyklar mot enkelriktat eller mot rött ljus. Kan de inte trafikreglerna, flummar de runt med en ”frihetskänsla”, eller inte vill ta en omväg för att följa reglerna är det ingen ursäkt. Att det de senaste åren blivit allt fler cyklister gör bara problemet allvarligare.

Hr. Ankersjö riskerar med sin naiva argumentation att få sin ”frihetskänsla” beskuren till en rullstol. De trafikregler som finns ska följas av alla, och det ska inte finnas någon amnesti från dessa, annars har man inget i trafiken att göra.
Polisen är redan nu för slapphänt mot cyklister som bryter de regler som inte råkar passa, till fara för sig själva och andra.


Add: Kanske ska man prova om man blir stoppad på motorvägen för att ha kört 200 att säga polisen att "Jag vill uppleva samma frihetskänsla som på Autobahn, och "man" kommer ju fram fortare".   

söndag 12 juni 2011

Bostadsinbrott - nä, det finns inte

För länge sedan hade polisen en kampanj för sin verksamhet som hette ”Polisen - samhällets skyddsombud”, idag ser verkligheten annorlunda ut.

Som jag ser hela problematiken finns det tre nivåer på brott. Den första är när ingenting egentligen hänt, men baserat på att det kunde ha gjort det och ajabaja bestraffar man medborgarna. Typexempel på detta är trafiklagstiftningen där man bestraffar medborgare hårt trots att inget egentligen hänt. Om man plockar en fortkörare för några ynka km/h hastighetsöverträdelse, eller en som tagit någon pilsner för mycket bestraffas dessa hårt, detta alltså trots att inget egentligen hänt. Ingen har kommit tillskada, inget har skadats. Javisst det kunde ha hänt, men bevisligen gjorde det inte det. Hårda straff och dryga böter gäller i denna kategori och vanligtvis drabbas vanliga Svensson, andra Svensson till varnagel.

Nästa nivå är det som förbereder och planerar brott. Alltså personer som skaffar sig vapen, sprängämnen och avser använda för brottslig verksamhet.
Denna nivå är alltså viktig att slå hårt mot av precis samma anledning som den första, för att förhindra att någon skadas i form av terrordåd, bombdåd, gängkrig, uppgörelser eller att för att förhindra stölder. Skillnaden är dock att gärningsmännen har en avsikt, och planerar brottslig verksamhet. Alltså bör brottslingar i denna nivå straffas hårdare än de i föregående.

Sedan har vi den nivå där brott har skett, och någon eller något har skadats, stölder har inträffat eller liknande. Detta är den högsta nivån och det är polisens skyldighet att göra vad man kan för att finna och straffa brottslingar i denna nivå. I synnerhet notoriska brottslingar i denna nivå ska straffas hårt, och det ska inte vara som idag; mängdrabatt på straff vid upprepade brott eller återfall. I denna kategori har vi alltså inbrott, bombdåd, våldtäkter, stölder och annat där de facto någon eller något har skadats.

Men nu är det så att polisen har order om helt andra prioriteringar, och detta baseras på rent ekonomiska grunder. Stölder och inbrott drabbar inte samhället, utan företag, privatpersoner eller deras försäkringsbolag, och alltså har polisen order att strunta i dessa. Polisens prioriteringar är alltså satta baserade på hur stor ekonomisk skada ett brott orsakar samhället, inte hur allvarligt brottet är. Nu finns det givetvis en massa brott som är så allvarliga att man allokerar resurser för att lösa dem men även det verkar börja knaka i fogarna. Jag läste t.ex. i Sydsvenskan för några månader sedan att en stor del av skottlossningar och mord som skedde i Malmö, var kopplade till gängkrig och dylikt och därför hade de sin "förklaring". Alltså kunde man till och med allokera relativt lite resurser eftersom man tydligen får räkna med lite svinn i människoliv när man har att göra med kriminella gäng och deras uppgörelser.
Detta är ju kopplat lite till PK-pressen, vilket innebär att all brottslighet som är kopplad till invandringen ska tystas ner, och därför bör ej heller polisen leta för mycket i dessa fall. Mord och bombdåd som har sin ”naturliga” förklaring i uppgörelser, eller kriminell verksamhet kan man alltså tysta ner och inte utreda alltför mycket.

Om vi med denna logik tittar på bostadsinbrott eller bilstölder är givetvis dessa längst ner på polisens prioriteringslista. Kostnaderna drabbar privatpersoner eller deras försäkringsbolag – bara att strunta i för polisen. Vidare finns säkert ett mycket stort mörkertal när det gäller stölder och inbrott. Dels för att alla vet att det inte är mödan värt att rapportera brottet om värdet av skadan ej går upp till självrisken. Samt för att även om man vet vem som gjort brottet och man får fällande dom, är sannolikheten att få tillbaka det stulna i stort sett noll, och vidare kan det bli reprisalier från den dömde. Alltså finns ofta ingen anledning att ens rapportera inbrott och stölder.

Men då inställer sig frågan varför polisen ägnar så mycket resurser på nivå ett, d.v.s. trafikövervakning och att sätta dit Svensson för ”brott” där ingen eller inget skadats. Svaret är rent ekonomiskt, och handlar om kostnader för samhället. Om en person dör eller skadas i trafiken kostar det stora summor i form av arbetsbortfall och sjukvård. I värsta fall, och om en person blir invalidiserad kostar detta under massor med år enorma belopp för just samhället, och det måsta man på alla sätt undvika. Dödsfall är illa, men invalidiseringar en ekonomisk katastrof. Vidare får man ju in en massa pengar i form av böter, och den anklagade har små möjligheter att komma undan. Fällande dom utan snack och långa utredningar, enkelt. Samt givetvis massor med brottslingar i statistiken och polisen kan visa hur duktiga de är.

Så det är föga förvånande när man i dagens SvD kan läsa att polisen har order att inte ens lyfta ett finger för bostadsinbrott, och man förljuger siffror. Samma historia i DN, fast med uppmaningen att bara lösa enkla brott. Detsamma gäller säkert för bilinbrott och bilstölder – de kostar inte samhället ett öre, och är bara att strunta i för polisen. Men det vore ju kul, trots det mörkertal och lögner jag nämnde ovan, att få reda på hur många procent av bostadsinbrotten och bilstölderna man klarat upp. Ty detta är ju statistikens förlovade land, så presentera gärna hur statistiken ser ut.

Men man undrar hur många gånger den enskilde stackars polismannen fått höra vid vägkanten: ”Har du inget viktigare att göra? – Stick och jaga några riktiga brottslingar.”. Faktiskt en alldeles riktig kommentar med den lille polisen är i händerna på politiker och befäl och utkommenderad att bara göra sitt jobb. Det kan inte vara kul.

Så ”polisen – samhällets skyddsombud”? Knappast. Medborgarna är sekundära, och det handlar om att spara pengar för samhället, och eftersom enligt socialister och kommunister medborgarna är till för samhället, gäller det att spara pengar för stat/kommuner/landsting. Det är vad polisen ägnar sig åt.