lördag 27 december 2014

Val till riksdagen 2018

Man funderar lite på hur den Grå lerklumpen kommer att fungera rent parlamentariskt. Egentligen har man suddat ut alla olika åsikter och möjligheter att återspegla väljarnas åsikter. Alltså vad man gick till val med och det medborgarna röstade på och för saknar nu betydelse. Vi har i praktiken en samlingsregering i svensk konsensusanda och utan klara åsikter och en klar politik. Alla konflikter är kvävda i sin linda och avvikande röstningar kommer inte få finnas. Vad SD och V tycker och hur de röstar kan man strunta blankt i. Kanske kommer partierna anmäla smått avvikande åsikter i vissa frågor men man kommer inte rösta avvikande. Alliansen kommer rösta med de rödgröna oavsett vad man tycker och man hoppas i stället på att bara kunna påverka lite. Detta kommer att ske bakom lyckta dörrar och man kommer att göra överenskommelser klara innan de presenteras i riksdagen.
På så sätt kommer riksdagen bli ett rent spel för galleriet, (mer än vad som redan är fallet), och partipiskorna kommer att vina om någon eller några anmäler avvikande åsikter och att de avser att rösta mot ett regeringsförslag.
På SvD kunde man läsa att någon läsare kommenterat med ”Nu kan man ta bort alla val”. Jag funderade runt detta, och faktum är att vi kommit mycket långt bort från demokrati och vad folket vill. Man röstar alltså på det parti vars åsikter stämmer bäst med ens egna, vart fjärde år. Sedan skapar dessa partier Alliansen eller de Rödgröna där man gör avkall på sina åsikter för att få vandra i maktens korridorer. Detta kallas för blockpolitik.

Men ovanpå detta uppstår sedan en brydsam situation där inget parti, eller ens block har majoritet. Då har vi dagens politiska läge och i stället för att gå tillbaka till väljarna eftersom, vilket hela sjuklövern är livrädda för; SD skulle få större inflytande vilket alla väljarundersökningar pekar på, väljer man att ytterligare undergräva demokratin genom att skapa den Grå lerklumpen, alltså en blocköverskridande överenskommelse där man lovar rösta med varandra, och där det största partiet ska ha regeringsmakten. Det kommer alltså krävas att man gör upp om politiken innan förslagen presenteras i riksdagen. Vi kan kalla principen för ”Grå lerbunkerpolitik”, där man måste uppnå ”svensk nirvana” vilket heter konsensus redan innan förslagen presenteras.

Man har alltså totalt övergivit väljarna och deras åsikter på en rad sätt, och folkvilja eller demokrati finns inte längre utan snarare valda politikers diktatur. Högst notabelt är att den överenskommelse som presenterades idag ska gälla även efter nästa val, 2018. Avsikten är uppenbar; att blockera allt inflytande från SD och garantera en Grå lerklump som kan styra även efter nästa val. Skulle Alliansen få majoritet är de Rödgröna förpliktigade att stödja en Alliansregering, och en Rödgrön regering skulle på samma sätt bli stödd av Alliansen. Vad folket vill, eller ens de egna väljarna kan man strunta blankt i. Sålunda lyder grundlagens första paragraf:
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse
.”
För att den Grå lerklumpen ska fungera, är det alltså läge att skriva om denna paragraf. För det första måste vi spola ordet ”folkstyrelsen”, som jag skrivit ovan är det helt ovidkommande vad folk tycker för politikerna, och det är inte heller någon fri åsiktsbildning, det vet alla som varit aktiva på internet. Vad politikerna beslutat som politiskt korrekt är vad som gäller.
Enligt grundlagen förverkligas alltså folkstyrelsen genom ett representativt och parlamentariskt statsskick genom allmän och lika rösträtt. Nu kommer vi åter till den Grå lerklumpen – man använder sig alltså av parlamentet för att åsidosätta medborgarnas åsikter och det ligger ett egenvärde i att ha majoritet i kammaren till den milda grad att det partierna lovat väljarna (före valen), är av ringa betydelse efter valen. Men visst är det ett parlament – det är väl det enda som stämmer med verkligheten. Det kommunala självstyret har man sedan länge frångått först med Robin-Hood-skatten, och nu senast med lagen som ger Migrationsverket rätt att fördela ”flyktingar” och deras anhöriga över landets kommuner.
Får man föreslå följande nya ordalydelse för grundlagens första paragraf:
1§ All makt utgår från politikerna.
Den svenska styrelsen bygger på politisk korrekthet och på av partierna valda politiker. Detta förverkligas genom överenskommelser utan medborgarnas kännedom, ett strävande efter makt samt användande av statsskicket som redskap. Medborgarna må dock kallas till valurnorna vart fjärde år, som en ren politisk ynnest samt för att upprätthålla tron att landet är demokratiskt.”

 
Jag tog mig friheten att stryka allt om kommunal självstyrelse. Det är inte längre aktuellt. Egentligen är det tveksamt om det finns någon funktion i sådant, och det bästa vore nog att skapa en ny statlig myndighet som styr kommunerna enligt statspolitikernas dekret.
Eftersom nu denna ”decemberöverenskommelse” ska gälla över valet 2018, tog jag mig friheten att tillverka en den enda valsedel du kommer att finna vid valurnan 2018:
  

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, det kanske inte ens blir några val framöver. Men den valsedel du gjort speglar verkligen Sverige just nu. Det är obegripligt det som händer. Omvärlden står förstummade över vårt land och våra destruktiva politiker. Jag har gråtit bittert idag./V