onsdag 18 september 2013

Brott mot Grundlagen


Här har vi ett direkt fall för konstitutionsutskottet. Problemet är bara att detta är bestående av politiker från de politiska partierna, och lär alltså följa partipiskan hur stridande mot konstitution något än är.

Historien är denna:
Detta är ordalydelsen i Sveriges Grundlag:
1 kap. Statsskickets grunder
1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Vidare kan vi läsa detta under lite mer alldagligt formulerat på Riksdagens hemsida:
Grundlagarna står över alla andra lagar. Med det menas att innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot vad som står i grundlagarna.”
Men nu kan man hitta deuppenbara lagbrottet på Riksdagens hemsida:
Fler kommuner ska ta emot ensamkommande barn (SfU11)
Regeringen föreslår att Migrationsverket ska få ökade möjligheter att anvisa asylsökande ensamkommande barn till en kommun som ska ordna boende till barnet. Migrationsverket ska kunna göra detta även om det inte finns någon överenskommelse mellan verket och kommunen om mottagande av ensamkommande barn.
Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2014. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
Utskottets förslag till beslut:
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.”
Observera att allt kursivt ovan är ”copy-paste”, jag har inte ändrat ett ord, min kursivering dock.
Kommunerna har alltså självstyrelse enligt grundlagens första paragraf. Det innebär att det är de som bestämmer om de vill ta emot en enda s.k. flykting eller ”flyktingbarn”, det kan inte rikspolitiker eller Migrationsverket påverka enligt grundlagen. Så länge det råder kommunalt självstyre är det kommunpolitikerna som bestämmer.

Det är helt ointressant att regeringen försatt sig i en situation där man tar in fler ”flyktingar”, ”flyktingbarn” och snart alla deras anhöriga för kommunerna. Kommunalpolitikerna bestämmer om och hur många de kan och vill ta hand om i sin kommun. Baserat på grundlagen borde det naturligtvis fungera så att regeringen/Migrationsverket hör av sig till kommunerna och frågar hur många personer man kan eller vill ta in under den närmsta framtiden, och sedan anpassar man flyktingmottagandet efter det. Så är det tänkt att fungera, och det är fullt logiskt.
Men nu är det inte bara så illa som det fungerat de senaste åren, d.v.s. att rikspolitikerna ”partipiskat” ut flyktingar, och utlovat kortsiktig finansiering till kommunerna för ökat mottagande till ”kommuner som är solidariska och ställer upp”. Man ska alltså ta bort den i grundlagen föreskrivna självstyrelsen och flytta den till tjänstemän på ett statligt verk, Migrationsverket. Dessa personer har inte minsta politiska mandat för sitt agerande. Det är illa nog, och med s.k. ministerstyre som varit fallet de senaste åren. Nu blir det ännu värre och man inför ”tjänstemannastyre” i direkt strid med grundlagens första paragraf. Är detta inte direkt åtalbart, är nog inget åtalbart och grundlagens mening är helt torpederad.
Slutligen säger den allra första meningen i Grundlagen ”All makt utgår från folket”. Jag ställer mig då frågan hur politikerna vet att de har folkets stöd i dessa frågar. När hade vi någon folkomröstning om invandringspolitiken? Visst vi hade riksdagsval för 3år sedan, men som situationen ser ut idag har invandringssituationen radikalt ändrats, och jag vill minnas att alla sjuklöverns partier inte ens ville debattera invandringspolitiken i valet. ”Locket på” gällde eftersom SD kunde komma in i Riksdagen. Så med vilket folkligt mandat handlar regeringen idag i invandringsfrågor? För all makt ska ju ”utgå från folket”. Svaret vet du – egentligen inget alls. Regeringen och sjuklövern handlar helt utan att ha en aning om vad medborgarna tycker, och nu vill de sjösätta en lag som står i direkt strid med grundlagen.
Vad säger man? Världsklass i demokratur!


2 kommentarer:

Edward Ulfertz sa...

I dagens riksdagsdebatt om ensamkomande...
http://avpixlat.info/2013/09/18/riksdagsdebatt-om-ensamkommande/
David Lång (SD) är den ende som respekterar den svenska grundlagen,
alla de andra kör med känslomässigt pjunk.

Ulmerkotten sa...

Jag orkade kolla på första biten...
Jag borde få någon form av medalj.

Vad ingen verkar ha fattat utom David L., är att det handlar om lag, inget annat. Man kan inte bryta mot en lag för att man tycker något, för att man vill något eller har motiveringar eller flummiga visioner.
Kommunerna har självbestämmande - de bestämmer om de ska ta emot s.k. flyktingar så enkelt är det. Det står i med all tydlighet i grundlagens första paragraf.